Volejte zdarma 800 101 777

Agentura N.59 - kontakty

Informace o zpracování osobních údajů

Podobně jako ostatní finanční společnosti, jsme povinni v některých případech požadovat od klientů prokázání totožnosti za účelem získat jeho osobní údaje, zpracovávat je a uschovávat je. Tuto povinnost nám ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dále také zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí.

Zpracovatelem osobních údajů je Agentura N.59 s.r.o., nám. Republiky 6/5, 301 00 Plzeň (dále jen „společnost“). Zpracování a uchovávání osobních údajů probíhá výlučně v provozovnách a případně i v sídle společnosti a výlučně zaměstnanci společnosti. Údaje nebudou předány žádné další osobě s výjimkou situací stanovených platnými právními předpisy.

Poskytnutí údajů je povinné, bez poskytnutí požadovaných údajů nebude možno klientovi službu poskytnout. Naši zaměstnanci jsou oprávněni od klienta požadovat předložení průkazu totožnosti a zpracovat jeho osobní údaje v něm uvedené, případně jsou oprávněni požadovat sdělení nebo doložení dalších informací a osobních údajů ohledně klienta (fyzická a právnická osoba) a některých dalších osob (jednatelé, skuteční majitelé, ovládající osoby, zmocnitelé, zastoupené osoby, příjemci apod.). Jedná se zejména o následující údaje:
- celé jméno a příjmení, státní příslušnost (všechny země), adresy pobytu (všechny druhy pobytů), datum, místo a stát narození, rodné číslo nebo jeho obdoba přidělovaná v cizině a pohlaví
- druh a číslo průkazu totožnosti, jeho vydavatel vč. země a doba platnosti
- obchodní název, adresa sídla nebo místa podnikání, IČO, DIČ, seznam států, kde se nachází provozovny, organizační složky nebo jiná zastoupení podnikání klienta
- informace o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou či nikoliv, vztah k právnické osobě (jednatel, zmocněnec, skutečný majitel apod.), případně i jiné údaje, které společnost považuje za účelné s cílem potírat legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, případně uplatňovat mezinárodní sankce.

V případě, že jsou údaje klienta vyžadovány podle zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, tj. v případě, že klient předloží bankovku nebo minci podezřelou z padělání nebo pozměňování, je klient povinen předložit průkaz totožnosti a poskytnout některé své zde uvedené osobní údaje, včetně čísla svého bankovního účtu pro případnou náhradu. Odmítne-li toto klient podstoupit, pokladní bude nucen požádat o pomoc Policii ČR.

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se poskytnuté služby (např. druh, její parametry apod.), údaje nutné ke splnění zákonné informační povinnosti. K osobním údajům mohou být přiřazovány také identifikační údaje jiných osob, které jsou s poskytovanou službou spojené, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci apod. Vedle osobních údajů získaných přímo od klienta jsou osobní údaje získávány z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty nebo v jakém je společnost oprávněna či povinna zjišťovat na základě právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je společnost povinna nebo oprávněna ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. To samé platí, nedojde-li k poskytnutí služby.

Kromě společnosti mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv společnosti.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Společnost může požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost o vysvětlení, nebo může požadovat, aby společnost odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li tato žádost klienta shledána oprávněnou, společnost odstraní neprodleně závadný stav.

V Plzni dne 1.4.2018
Agentura N.59 s.r.o.
Ing. Richard Barborka
Jednatel společnostiZasílání kurzů e-mailem

Pomocí formuláře můžete zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu do databáze.
Při aktualizaci kurzů měn okamžitě dostanete e-mailem náš nový kompletní kurzovní lístek.

Registrace zde

O směnárnách Agentury N.59 s.r.o.

Směnárny Agentury N.59 v Plzni Vám nabízejí kompletní směnárenské služby - hotovostní nákup
i prodej valut.Naše směnárny jsou připraveny Vás vybavit valutami pro Vaši firmu i pro soukromou potřebu. Pro stálé klienty našich směnáren v Plzni nabízíme zajímavá kurzová zvýhodnění a slevy.

Zvláštní systém slev mají pak připraveny naše směnárny v Plzni pro klienty Cestovní Agentury N.59.
Ve směnárnách Agentury N.59 Vám celoročně zajistíme libovolné množství valut z našeho kurzovního lístku dle Vašich požadavků.